Accent Converter

Convert common unicode characters and symbols to HTML-safe entities guaranteed to display properly in all browsers.

Enter accented (or html coded) text:

Converted text:

Conversions Table

Here is a list of the characters that will be converted to their equivalent html entity codes and vice versa.

HTML EntityUnicode
&&
''
ŒŒ
œœ
ŠŠ
šš
ŸŸ
ˆˆ
˜˜
–
—
‘
’
‚
“
”
„
†
‡
…
‰
HTML EntityUnicode
‹
›
€
ÀÀ
ÁÁ
ÂÂ
ÃÃ
ÄÄ
ÅÅ
ÆÆ
ÇÇ
ÈÈ
ÉÉ
ÊÊ
ËË
ÌÌ
ÍÍ
ÎÎ
ÏÏ
ÐÐ
ÑÑ
HTML EntityUnicode
ÒÒ
ÓÓ
ÔÔ
ÕÕ
ÖÖ
ØØ
ÙÙ
ÚÚ
ÛÛ
ÜÜ
ÝÝ
ÞÞ
ßß
àà
áá
ââ
ãã
ää
åå
ææ
çç
HTML EntityUnicode
èè
éé
êê
ëë
ìì
íí
îî
ïï
ðð
ññ
òò
óó
ôô
õõ
öö
øø
ùù
úú
ûû
üü
ýý
HTML EntityUnicode
þþ
ÿÿ
¡¡
¤¤
¢¢
££
¥¥
¦¦
§§
¨¨
©©
ªª
««
¬¬
®®
™
¯¯
°°
±±
²²
³³
HTML EntityUnicode
´´
µµ
¶
··
¸¸
¹¹
ºº
»»
¼¼
½½
¾¾
¿¿
××
÷÷